Slovak

Translations into Slovak

 

 

Loving God with all your mind: logic and creation

Milovať Boha celou svojou mysľou: logika a stvorenie 

 

Jesus was not made up from pagan myths

Pohanský imitátori: Ježiš nebol vymyslený z pohanských mýtov 

 

Terrorism and Europe’s spiritual vacuum

Terorizmus a duchovná prázdnota Európy 

 

The sixteen grandsons of Noah

16 Noachových vnukov 

 

Practical Evangelism: Taking the Roof Off

Praktické evanjelizovanie: Odstraňovanie strechy 

 

Teach kids evolution

Prečo učím svoje deti evolúciu

 

Fallacy: creationists can’t be scientists!

Omyl: Kreacionisti nemôžu byť vedcami 

 

Refuting Evolution

Vyvrátenie evolúcie: Obsah 

 

Planned Parenthood selling baby parts

Spoločnosť Planned Parenthood predáva detské orgány 

 

Refuting Evolution

Vyvrátenie evolúcie: Predslov a úvod 

 

Refuting-evolution-chapter-10-conclusion

Vyvrátenie evolúcie 10. kapitola: Záver

 

Refuting Evolution—Chapter 4

Vyvrátenie evolúcie 4. kapitola: Evolúcia vtákov? )

 

Refuting Evolution—Chapter 5

Vyvrátenie evolúcie 5. kapitola: Evolúcia veľrýb?

 

Refuting Evolution—Chapter 6

Vyvrátenie evolúcie 6. kapitola: Ľudia: obraz Boha alebo pokročilé ľudoopy? 

 

Refuting Evolution—Chapter 7

Vyvrátenie evolúcie 7. kapitola: Astronómia 

 

Refuting Evolution—Chapter 8

Vyvrátenie evolúcie 8. kapitola: Ako stará je Zem? 

 

Refuting Evolution—Chapter 3

Vyvrátenie evolúcie 3. kapitola: Chýbajú články 

 

Refuting Evolution—Chapter 2

Vyvrátenie evolúcie 2. kapitola: Variácia a prirodzený výber vs. evolúcia 

 

Refuting Evolution—Chapter 1

Vyvrátenie evolúcie 1. Kapitola: Evolúcia a stvorenie veda a náboženstvo fakty a predsudky 

 

The original unknown God of China

Pôvodný „neznámy‘ boh Číny 

 

The flat-earth myth and creationism

Mýtus plochej Zeme a kreacionizmus 

 

Near death experiences? What should Christians think?

Zážitky blízkosti smrti? Čo si o tom majú kresťania myslieť? 

 

Is it possible to be a Christian and an evolutionist?

Je možné byť kresťanom a zároveň evolucionistom? 

 

The ‘bathtub’ ark

„Vaničková“ archa 

 

Whale evolution fraud

Podvod evolúcie veľryby 

 

Living fossils: a powerful argument for creation

Žijúce fosílie: silný argument podporujúci stvorenie.

 

‘It’s not science’

‘To nie je veda’ 

 

The religious nature of evolution

Náboženská podstata evolúcie 

 

That quote!—about the missing transitional fossils

Ten citát!—o chýbajúcich prechodných fosíliách 

 

Darwinism is an attack upon thought itself

G.K. Chesterton: Darvinizmus je „útok na samotné myslenie‘

 

Refuting Evolution—Chapter 9

Vyvrátenie evolúcie 9. kapitola: Je vysvetlenie dizajnu legitímne? 

 

Refuting Evolution 2—Chapter 11

Vyvrátenie evolúcie 2 kap. 11 Evolúcia sexu 

 

Evolution of multicellularity: what is required?

Evolúcia mnohobunkových organizmov: čo je potrebné? 

 

Design in living organisms (motors: ATP synthase)

Dizajn v živých organizmov (motory: ATP syntáza) 

 

Defining terms

Definovanie pojmov 

 

The evolution train’s a-comin’

Vlak evolúcie prichádza 

 

Lost in translation

Stratený v preklade 

 

Origin of life

Pôvod života 

 

15 Questions for Evolutionists

15 otázok pre zástancov evolúcie