Vietnamese

Translations into Vietnamese

 

 

Plant geneticist: ‘Darwinian evolution is impossible’

Tiến sĩ di truyền thực vật học–Tiến hóa kiểu Darwin là không thể 

 

Michael Faraday—God’s power and electric power

Michael Faraday–Sức mạnh của Chúa và sức mạnh của dòng điện 

 

Sir Isaac Newton (1642/3–1727): A Scientific Genius

Ngài Isaac Newton (1642/3–1727): Một nhà khoa học thiên tài 

 

Can Japan ban hara-kiri?

Nhật Bản Có Thể Cấm Được ‘Hara-kiri’ không? 

 

Towering change

Những Thay Đổi Từ Sự Kiện Tháp Ba-bên 

 

Crouching tiger, hidden dinosaur?

Rồng uốn khúc, hổ ngồi 

 

Vietnamese emperor sees flying dragon

Vua Lý Thái Tổ gặp con rồng 

 

Here’s GOOD NEWS for the WORLD!

Tin tốt lành là đây! 

 

Sea monsters … more than a legend?

Quái vật biển … không chỉ là một huyền thoại? 

 

Mind man and monkey

Tâm trí, người và khỉ