Haitian Creole

Translations into Haitian Creole language

 

 

Zenkey, zonkey, zebra donkey!

Zèrik, Zourik, Bourik Zèb!

 

The first book of public hygiene

Premye Liv Sou Ijyèn Piblik la

 

A tale of ancient toothpaste

Yon Istwa Ansyen Pat Dantifris

 

Startling stickiness: How ants and bees adhere with amazing machinery

Kòl Etonan

 

Patriarchs of the forest

Patriyach Forè Yo

 

Bonebox bashers blasted

Yo Moke Kritikè Bwat Zosman Yo

 

Why us?

Poukisa Se Nou? Pwoblèm Mal La

 

Apes, words and people

Senj, Pawòl e Moun

 

Jesus teaching the ‘big picture’ from Genesis

Jezi: Anseye “Gwo Pòtrè” Nan Jenèz La

 

7 “K” Chronicles – Leaves questions (PDF)

7 “K” Istwa yo – Fèy kesyon yo (PDF)

MAGAZINE ARTICLE

 

Noah evangelist

Noe Evanjelis La

MAGAZINE ARTICLE

And God shut Noah

Epi Bondye fèmen pòt la dèyè Noe

God shuts the door – the importance of this?

Bondye te fèmen pòt Lach la – ki enpotans ki genyen nan sa?

7 “K” Chronicles – leaves questions

7 “K” Istwa yo – Fèy kesyon yo

MAGAZINE ARTICLE

Rainbow God in a Living Color

Lakansyèl Bondye a nan yon Koulè Vivan

 

Rainbow God in a Living Color

Lakansyèl Bondye a nan yon Koulè Vivan

Is there really a Noah’s Ark and the Flood?

Èske Te Vrèman Genyen yon Lach e Delij Noe?

Is there really a Noah’s Ark and the Flood?